Obvestila

Tekmovanje na ribniku 2019

01. apr 2019 | muharski ribnik

Sporočamo, da bo v nedeljo, 07.04.2019 muharski ribnik zaradi organizacije tekmovanja državne lige v muharjenju zaprt.
Hvala za razumevanje.

Vabilo na zbor članov 2019

18. feb 2019 | predstavitev

Vabimo vas na redni letni zbor članov RD Ljubno ob Savinji, ki bo v nedeljo, 03.03.2019 ob 09.30 uri v konferenčni sobi Šport centra Prodnik, Juvanje 1 (na zgornji strani regionalne ceste).

Dnevni red:
1.) Otvoritev občnega zbora
2.) Izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske ter volilne komisije.
3.) Poročila o delu organov in komisij RD Ljubno ob Savinji v letu 2018:
- poročilo predsednika
- poročilo gospodarja
- poročilo blagajničarke
- poročilo nadzornega odbora
- poročilo o delu mladinske sekcije
- poročilo o delu čuvajske službe
- poročilo tekmovalne komisije
- poročilo inventurne komisije
- poročilo disciplinske komisije
- poročilo verifikacijske komisije
4.) Razprava po poročilih in pozdrav gostov
5.) Predstavitev sprememb statuta in sprejem le teh
6.) Poročilo volilne komisije
7.) Obravnava in sprejem letnega plana dela, finančnega plana ter seznanitev s 
planom gospodarjenja za leto 2019, katerega je že potrdil ZZRS
8.) Razno

Prosimo za zanesljivo udeležbo!

Prosimo, da v skladu s Statutom RD Ljubno morebitne predloge ali pobude za razpravo na zboru članov pošljete pisno na elektronski naslov info@rd-ljubno.si najkasneje do 1.3.2019!
Osnutek predlaganega statuta z dvema manjšima popravkoma si lahko ogledate na spletni strani RD.

Člane RD Ljubno ob Savinji obveščamo, da bo dvig letnih ribolovnih dovolilnic mogoč v Ribiškem domu RD Ljubno od 1. marca do 15. marca 2019 od 11.00 do 18.00 ure razen ob ponedeljkih, ko bo ribiški dom zaprt! 
Prosimo vas, da se držite navedenega termina! Vse ostale informacije v zvezi dviga letnih ribolovnih dovolilnic lahko dobite pri gospodarju RD Ljubno ob Savinji Mošmondor Marijanu na GSM: 041 824 845!

Cenik dovolilnic:
- Mala letna dovolilnica (11 lovnih dni Savinja + 5 lovnih dni ribnik): 30 eur.
- Velika letna dovolilnica (21 lovnih dni Savinja + 5 lovnih dni ribnik): 60 eur. 
Za ženske in redne študente do 25. leta starosti velja 50% popust. 

Člani, ki niso opravili predpisanih delovnih ur, bodo obenem morali poravnati tudi te, sicer dvig ribolovne dovolilnice ni možen! Cena ene neopravljene delovne ure je 10 eur!

Po izkoriščeni letni ribolovni dovolilnici lahko člani RD Ljubno ob Savinji kupijo dnevno ribolovno dovolilnico za muharski ribnik po ceni 10 eur.

Člani, ki so v preteklem letu morali opraviti 50 delovnih ur in le teh niso opravili, po sklepu UO RD Ljubno ob Savinji ne morejo dvigniti letne ribolovne dovolilnice!

Tudi letos bo organizirana očiščevalna akcija reke Savinje, pritokov in okolice ribiškega doma. Za termin le te in termine delovnih akcij prosimo, da spremljate našo spletno stran ali oglasno desko. Opozarjamo na primerno opremo ter orodje!

Glede na obseg dela, ki nas čaka v 2019 pozivamo vse člane, da se udeležijo vseh razpisanih delovnih akcij ne ozirajoč se na starost ali zahtevano minimalno delovno obvezo in pomagajo pri delu RD ter realizaciji letnega plana!

V primeru opaženega krivolova ali ribolova članov oziroma turistov, ki je v nasprotju s pravili ribolova v RD Ljubno ob Savinji vas opozarjamo, da je vaša dolžnost, da le to nemudoma javite na dežurni GSM čuvajske službe: 031 619 792, gospodarju oz. vodji čuvajske službe RD Mošmondor Marijanu na GSM: 041 824 845 ali predsedniku RD Križnik Gregorju na GSM: 041-793-592!

V primeru onesnaženja vodotoka ali pogina rib, prosimo takoj obvestite Center za obveščanje na tlf. 112 !

- Ribolov v Savinji na območju ujemi in spusti dela od vtoka Radmirskega potoka dolvodno do Mlinarjevega jezu pri ŠC Prodnik ne bo dovoljen za turiste, za člane pa na delu od vtoka Radmirskega potoka do čolnarne nad ŠC Prodnik velja režim ujemi-spusti, od čolnarne ŠC Prodnik dolvodno do Mlinarjevega jezu (200m) pa je rezervat in ribolov v njem ni dovoljen!!!

- Ribolov v muharskem ribniku bo od letos dalje mogoč vse dni v tednu od 7.00 ure dalje do mraka, nakup dovolilnic pa mogoč na vseh siceršnjih prodajnih mestih!

- Prosimo vas, da za datume delovnih akcij in morebitnih drugih novosti ali sprememb spremljate našo spletno stran www.rd-ljubno.si 
Na spletni strani imate tudi možnost vpisa svojega elektronskega naslova, na katerega nato avtomatsko prejmete vsakršno objavljeno obvestilo. V kolikor le teh ne prejemate, preverite predal vsiljene (spam) pošte!

- Tako kot v minuli sezoni bo z letno ribolovno dovolilnico v sezoni 2019 dovoljen uplen le ene ribe nad 60cm na člana na sezono, bodisi v Savinji ali ribniku, katero je ribič dolžan vpisati takoj po uplenu oziroma usmrtitvi pred nadaljevanjem ribolova.

- Pri ribolovu je dolžina muhe omejena na maksimalno 5cm, dosledno je obvezna uporaba trnkov brez zalusti. Članom odsvetujemo uporabo dodatne obtežitve (svinca) na predvrvici!

- Prosimo vas, da se seznanite z akti Ribiške družine Ljubno ob Savinji, ki so objavljeni na spletni strani pod rubriko Družina. (Pravilnik o športnem ribolovu v vodah RD Ljubno, Pravilnik o disciplinski odgovornosti članov RD Ljubno, Statut RD Ljubno…)

- Prijazno vas želimo spomniti, da ribolovna sezona traja res le od 1. marca oziroma 1. aprila do 31. oktobra, vendar je za naše vode in živelj v njih potrebno skrbeti skozi celo leto.

- V zimskem času poteka drst potočne postrvi in nato amerikanke, v marcu, aprilu in maju pa svoje poslanstvo opravljajo lipani in sulci. Vse te vrste svoje ikre zakopljejo v prod na vseh prelivih z mirnejšo vodo in plitvejših delih vodotoka, valjenje pa odvisno od ribje vrste in temperature vode traja od dveh do treh mesecev. Neposredno po drsti so ta mesta še vidna kot svetle lise v produ, nepravilne (elipsaste ) oblike premera od 0,5m pa tudi do nekaj metrov odvisno od velikosti rib na drstni jami, s časom pa zaradi alg in usedlin to ni več vidno. Z željo, da omogočimo preživetje ikram oziroma izvaljenim mladicam, bodimo v spomladanskih mesecih vse do sredine junija pozorni pri prečkanju vode oziroma pri hoji po vodi, zaželjeno je, da na to na primerno vljuden način opozorimo tudi svoje tovariše. Stopanje po drstni jami namreč uniči ikre v fazi valjenja. Verjamemo, da je želja vseh nas imeti čim bolj bogate vode, ki bodo v ponos nam in našim zanamcem, zato poskrbimo za ribji zarod in nedorasle ribe, saj brez majhnih tudi velikih ne bo.

V sezoni 2019 vsem želimo dober prijem ter čim več lepih trenutkov ob vodi!


Poseg v potok Krumpah

05. okt 2018

Spoštovani!

Medtem, ko se tudi preko medijev dnevno slovensko javnost seznanja z izginotjem nekaterih "eksotičnih" živalskih in rastlinskih vrst, v nam oddaljenih deželah, pri varovanju katerih nemalokdaj sodelujejo tudi naši sodržavljani, pa nam sočasno pred očmi izginevajo vrste in njihove populacije, na katere bi morala biti naša država in sodržavljani upravičeno ponosni. Žal se to nemalokrat dogaja pred očmi ali z vedenjem posameznikov, organizacij ali celo državnih inštitucij, ki bodisi nimajo poguma, da bi to izpostavili, se temu uprli, ali pa preprosto uporabili svoja pooblastila in izvršili zakonska določila, ki ta področja pokrivajo.
Podoben primer se je nedavno zgodil na potoku Krumpah v zaselku Planina v občini Ljubno. Potok spada v Zgornje Savinjski ribiški okoliš, s katerim skladno s koncesijsko pogodbo upravlja Ribiška družina Ljubno ob Savinji. Sam po sebi morda za navadnega človeka res ne bi bil nič posebnega, če ne bi predstavniki Biotehniške fakultete ob vzorčenju primerkov potočne postrvi skupaj s predstavniki Ribiške družine Ljubno ob Savinji in Zavoda za ribištvo Slovenije v njem odkrili 100% gensko čiste populacije donavske potočne postrvi. Odkrita populacija je bila omejena na del med izvirom oziroma odvzemom vode za potrebe prve na vodotoku male hidro elektrarne (v nadaljevanju MHE) in stavbo oziroma iztočnim mestom iz nje. Populacija je po naših ocenah štela okrog 100 primerkov. Donavska potočna postrv oziroma njena populacija je v preteklih desetletjih postala ogrožena zaradi krčenja njenega življenjskega prostora kot posledica posegov v okolje bodisi zaradi regulacij, gradenj vodnih objektov ali (malih) hidroeletrarn, na žalost pa tudi zaradi nestrokovnega vnosa sorodnega genskega tipa domesticirane potočne postrvi - t.i. atlantskega tipa. Zadnje desetletje se vse organizacije povezane z ribištvom trudijo ohraniti zadnja zatočišča teh populacij, ki so praviloma vezane na izvirne dele majhnih potokov v odmaknjenih predelih, kjer jih ni uspela doseči uničujoča človeška roka in so izjemno majhne, saj štejejo v izoliranih predelih le največ nekaj sto primerkov, kar je komajda dovolj da se populacija obnavlja. Številne genske raziskave strokovnjakov iz Biotehniške fakultete, Zavoda za ribištvo Slovenije in predstavnikov ribiških družin so v zadnjem času na območju celotne Slovenije odkrile le peščico takšnih populacij, ki bi ob smotrnem načrtovanju upravljanja s celotno populacijo lahko zagotovile temelje za morebitno ponovno repopulacijo domorodne gensko čiste postrvi vsaj v nekaterih vodotokih v Sloveniji.
Na odkrito populacijo, ki je (bila) ena od treh v našem ribiškem okolišu smo (bili) izjemno ponosni in skupaj z biologi iz Biotehniške fakultete ter Zavoda za ribištvo RS smo snovali pilotni projekt upravljanja z čisto domorodno potočno postrvjo, ki bi bil izjemnega pomena na celotnem področju Slovenije.
Žal so se ti načrti razblinili 30.9.2018, ko smo bili v večernih urah obveščeni, da je potok Krumpah presahnil, domnevno zaradi sanacije zajetja Male hidroelektrarne v njegovem zgornjem delu, kjer je storilec zabetoniral odvzemno mesto in preprečil pretok, ki bi zagotavljal ekološko sprejemljiv pretok za preživetje rib in ostalih vodnih organizmov.
Ribiška družina Ljubno ob Savinji o dogodku kljub temu, da izvajalca to obvezuje zakonodaja, ni bila obveščena, sklepamo pa, da se je poseg zgodil že v mesecu septembru ali celo avgustu.
Na kraj dogodka sta nemudoma odšla naša ribiška čuvaja, ki sta žal lahko le potrdila opisano stanje in situacijo fotografirala. Zaradi skorajda popolne presušitve in domnevno tudi vnosa cementnega mleka v preostanek vode, v vodotoku na tem odseku nismo več zaznali rib ali rakov.
Ljubenski ribiči pristojne službe že vrsto let opozarjamo na težave, ki jih povzročajo male hidroelektrarne v porečju rečice Ljubnice, katere pritok je tudi potok Krumpah in nespoštovanje določil iz vodnih pravic oziroma koncesij za posebno rabo vode, ki nosilcem nalagajo zagotavljanje določenega ekološkega minimuma in v primeru ko le ta ni določen ohranjanje ugodnega ekološkega stanja. Praviloma velika večina lastnikov tovrstnih objektov za rabo vode le tega ne zagotavlja ampak v sušnem času celo dodatno zasilno preusmeri vso vodo v svoje objekte, medtem ko struge potokov skorajda presahnejo, vodne živali pa so prepuščene milosti in nemilosti različnih plenilcev, suši ali pozimi zmrzali.
V omenjenem primeru je zadeva celo bolj končljiva, saj gre za objekt in poseg v območju t.i. Smrekovškega pogorja, ki je naravna vrednota državnega pomena.
Več o samem posegu, posledicah ter kršitvah lahko preberete v prijavi, katero smo poslali na vse pristojne inštitucije, med njimi Inšpektorat za okolje in prostor; Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo; seznanili pa tudi Zavod za varstvo narave, Direkcijo za vode in Zavod za ribištvo Slovenije.
Skupaj s predstavnico Zavoda za ribištvo Slovenije smo 4.10. z našo izlovno ekipo izvedli kontrolni izlov in v celotnem odseku našli tri (3) primerke potočne postrvi dolžine med 13 in 17cm, kar tudi v primeru, da smo ob izlovu zaradi reliefa zgrešili še x 100% osebkov, pomeni, da se ob domnevno 6 preostalimi osebki populacija ne bo mogla več obnoviti. Skupaj s strokovnjaki iz Biotehniške fakultete in Zavoda za ribištvo bomo poskusili nemudoma skupaj izvesti ukrepe, ki bi morda lahko dali vsaj kanček upanja za preživetje te populacije, vendar sedanje ugotovitve tega upanja žal ne dajejo.
Do trenutka pisanja tega sporočila smo prejeli potrdilo tako okoljske kot tudi ribiške inšpekcije, da sta sprejeli prijavo. Upamo le, da bodo tako njuni nadaljnji ukrepi kot tudi ukrepi drugih služb dovolj hitri in usmerjeni ne le v sankcijo povzročiteljev, temveč tudi v preventivno delovanje v izogib ponovitvi podobnih dogodkov, saj se z nihanjem in presihanjem vodotokov zaradi MHE na našem območju srečujemo že vrsto let.
Nad odzivom inšpekcijskih organov smo upravičeno bili ogorčeni že leta 2013 in 2014, ko smo ob posegu v reko Savinjo v Lučah, ki je bil posledično tudi medijsko precej odmeven, zaradi izvedbe posega brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja in kršenja več določil zakonodaje iz področja varovanja narave ter naravovarstvenih smernic EU, posredovali pisno pritožbo zoper Republiko Slovenijo in pristojne organe na Evropsko komisijo. Posledično smo bili v času tik za tem kot očitno neke vrste povračilni ukrep deležni nadzora vseh inšpekcijskih organov, katerih ukrepanje bi se pričakovalo v omenjenem primeru in se pričakuje tudi v tokratnem primeru, zato smo kljub odzivu tudi tokrat upravičeno skeptični do učinka, vendar vseeno upamo in pozivamo k neodvisnosti in korektnosti postopka, predvsem pa k poostrenemu nadzoru nad odvzemom vode za potrebe posebne rabe iz površinskih vodotokov, nemudni določitvi ekološko sprejemljivih pretokov na vseh mestih odvzema vode za posebno rabo, kjer za to obstajajo podeljene vodne pravice oziroma koncesije ter takojčnjo vzpostavitev ekološko sprejemljivega stanja. Glede na to, da smo nepridobitna organizacija, ki deluje v javnem interesu in naše delo pušča precejšen pečat v našem okolju, ter ribištvo nenazadnje pomeni izjemen delež turistične ponudbe na območju občin Solčava, Luče in Ljubno, se ob takšnih dogodkih upravičeno sprašujemo in dvomimo v pravno in pravično organiziranost naše države ter njenih služb, še bolj pa v upravičenost delovnih mest le teh sektorjev. Narava in njene vrednote so največji kapital naše domovine, ki pa ga žal mnogi, zlasti med voditelji, ne znajo pravilno prepoznati, zaščititi in resnično trajnostno izkoristiti.

S spoštovanjem,

Predsednik RD Ljubno ob Savinji:
Križnik Gregor


Tekma upokojencev 2018

10. sep 2018 | muharski ribnik

Letošnje tekmovanje upokojencev bo v petek, 14.09.2018 z zborom ob 13h pri ribiškem domu in pričetkom tekmovanja ob 14h. Vabljeni vsi upokojeni člani RD Ljubno. LP UO RD Ljubno

Vabilo na ogled filmov

25. jul 2018 | predstavitev, ribolov

Spoštovani!

Ribiška organiziranost v naši domovina ima eno najstarejših tradicij širom sveta, muharjenje samo pa se na področju Balkana omenja v pisnih rimskih virih že v 2. stoletju našega štetja. Poleg samega ribolova, pa je skozi desetletja vodilna nit ribičev in naših organizacij bila varstvo voda in okolja, saj le to predstavlja ne le temelj za izvajanje naše, nam tako ljube dejavnosti, temveč spričo globalnega onesnaževanja in degradacije okolja postaja čedalje bolj nuja za kvalitetno in normalno življenje, katerega lahko zagotavljajo le čisti in neokrnjeni vodotoki.

V Ribiški družini Ljubno ob Savinji dajemo naravovarstveni dejavnosti poseben poudarek, čemur pričajo tudi rezultati tako ribiško gojitvenega gospodarjenja kot tudi rezultati pri naših prizadevanjih ob načrtovanju sonaravnih posegov v naše vodotoke.

Naključje ali ne, veseli smo, da Vam lahko skupaj s podjetjem Patagonia, ki sicer proizvaja ribiška in športna oblačila, predstavimo film Save the blue heart of Europe (Ohranimo modro srce Evrope), ki govori o naravovarstvenih prizadevanjih ljudi na področjih Balkana, katerim spričo neustavljive človeške želje po pohlepu z gradnjo hidroelektrarn grozi uničenje edinstvenih vodotokov, ki so ne le temelj naravnih ekosistemov in nudijo možnosti za življenje ljudi ob njih temveč iz gospodarskega vidika predstavljajo izjemen in neprecenljiv kapital naših zanamcev, tako kot je naš kapital Savinja, alpska lepotica, ki se vije in sooblikuje okolje v katerem imamo srečo da živimo ali preživljamo svoj prosti čas. Naša odgovornost je, da jo ohranimo in to omogočimo tudi bodočim rodovom. V teku izgradnje ali načrtovanih je več kot 3000 hidroelektrarn na območju bivše Jugoslavije, kar pomeni uničenje oziroma izginotje kar 20.000 kilometrov neokrnjenih vodotokov.

Poleg filma Save the blue heart of Europe, ki bo opremjen s slovenskimi podnapisi, pa si bomo ogledali še film Una - The One (Una - Edinstvena), ki nam bo predstavil reko Uno, življenje, ribolov ter ljudi ob njej.

Vabimo vas, da se nam pridružite k ogledu v torek, 31. julija 2018 ob 19.00 v dvorani Kulturnega doma Ljubno (Foršt 6, 3333 Ljubno ob Savinji).

Ogled filmov bo zahvaljujoč podjetju Patagonia brezplačen.
Vljudno vabljeni!

UO RD Ljubno ob Savinji

Zbiranje ponudb za najem gostinskega lokala v ribiškem domu RD Ljubno ob Savinji

30. jun 2018

S koncem leta 2018 se zaradi upokojitve izteče dolgoletno uspešno in prijetno sodelovanje z našo dosedanjo najemnico gostinskega lokala ga. Pečnik Evo. Skozi leta dela in obilo vloženega truda je lokal v lokacijo v mirnem in vzorno urejenem ambientu kompleksa RD Ljubno ob Savinji za katerega skrbijo naši člani pridobil sloves in ugled zlasti med tistimi, ki so si želeli odpočiti v objemu narave in žuborenju vode ter pojesti odlične pečene postrvi, v času muharske sezone pa ga kot nekakšno kultno info točko obiskujejo tudi vsi ribiški gostje.

Zaradi izteka najema tako Ribiška družina Ljubno ob Savinji išče novega najemnika, ki bi nadaljeval dolgoletno tradicijo in ohranil sloves lokala.

Nov najemnik bi predvidoma z obratovanjem lahko prišel že s 1.1.2019, oziroma najkasneje 1.3.2019.

Vse interesente prosimo, da informativne ponudbe za najem lokala pošljejo izključno po elektronski pošti na naslov: info@rd-ljubno.si

Informacij po telefonu ali osebno ne dajemo in ne sprejemamo!

Ponudba naj obsega:
- Naziv podjetja oziroma ime in priimek nosilca dejavnosti
- Opis dosedanjih izkušenj na področju gostinstva
- Opis poznavanja dela Ribiške družine Ljubno ob Savinji ter ribolova v Zgornjesavinjskem ribiškem okolišu
- Znanje tujih jezikov
- Višina najemnine katero kandidat za najemnika ponuja (brez stroškov!)
- Načrt gostinske ponudbe (hrana, pijača, posebnosti…)
- Predviden odpiralni čas (obdobje leta, tedensko, dnevni urnik…)
- Ostale informacije, za katere menite, da so pomembne pri izbiri

Ponudbe pošljite najkasneje do 31.7.2018!

Imenovana komisija bo na podlagi prejetih ponudb izbrala kandidate za ožji izbor in po predhodnem obvestilu z njimi do najkasneje konca septembra opravila nadaljnje osebne razgovor(e), ki bodo podlaga za končni izbor.

UO RD Ljubno ob Savinji


Žalostna vest | Atelšek Jože

17. apr 2018

Sporočamo vam žalostno vest, da je po hudi bolezni preminil naš član Atelšek Jože iz Savine, Ljubno ob Savinji. Jože je bil dolgoletni aktiven član RD, aktiven ribiški čuvaj in imel tudi opravljen izpit za ribiškega gospodarja. Žara s posmrtnimi ostanki pokojnega bo na Ljubnem v mrliški vežici na Rosuljah v sredo 18.04. od 9.00 ure dalje, pogreb pa istega dne ob 16.00 uri, prav tako na pokopališču na Ljubnem ob Savinji. UO RD Ljubno ob Savinji

Tekmovanje na ribniku 2018

06. apr 2018 | muharski ribnik

Sporočamo, da bo v nedeljo, 08.04.2018 muharski ribnik zaradi organizacije tekmovanja državne lige v muharjenju zaprt.
Hvala za razumevanje.

Vabilo na zbor članov 2018

26. feb 2018 | predstavitev

Vabimo vas na redni letni zbor članov RD Ljubno ob Savinji, ki bo v nedeljo, 04.03.2018 ob 09.30 uri v prostorih Lovskega doma LD Ljubno, Ter 30, ki se nahaja ob cesti proti Rastkam. (mimo Kulturnega doma naravnost proti Smrekovcu ca. 2km se na desni strani nahaja lovski dom)

Dnevni red:
1.) Otvoritev občnega zbora
2.) Izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske ter volilne komisije.
3.) Poročila o delu organov in komisij RD Ljubno ob Savinji v letu 2017:
- poročilo predsednika
- poročilo gospodarja
- poročilo blagajničarke
- poročilo nadzornega odbora
- poročilo o delu mladinske sekcije
- poročilo o delu čuvajske službe
- poročilo tekmovalne komisije
- poročilo inventurne komisije
- poročilo disciplinske komisije
- poročilo verifikacijske komisije
4.) Razprava po poročilih in pozdrav gostov
5.) Predstavitev kandidatov za nadomestne volitve dveh članov NO, ter volitve le teh
6.) Poročilo volilne komisije
7.) Obravnava in sprejem letnega plana dela, finančnega plana ter seznanitev s planom gospodarjenja za leto 2018, katerega je že potrdil ZZRS
8.) Razno

Prosimo za zanesljivo udeležbo!

Prosimo, da v skladu s Statutom RD Ljubno morebitne predloge ali pobude za razpravo na zboru članov pošljete pisno na elektronski naslov info@rd-ljubno.si najkasneje do 1.3.2018!

Člane RD Ljubno ob Savinji obenem obveščamo, da bo dvig letnih ribolovnih dovolilnic mogoč v Ribiškem domu RD Ljubno od 1. marca do 15. marca 2018 od 11.00 do 18.00 ure razen ob ponedeljkih, ko je dom zaprt! Prosimo vas, da se držite navedenega termina! Cena male letne dovolilnice (11 lovnih dni Savinja + 5 lovnih dni ribnik) za leto 2018 znaša 30 EUR, cena velike letne dovolilnice (21 lovnih dni Savinja + 5 lovnih dni ribnik) pa 60 eur. Za ženske in redne študente do 25. leta starosti velja 50% popust. Člani, ki niso opravili predpisanih delovnih ur, bodo obenem morali poravnati tudi te, sicer dvig ribolovne dovolilnice ni možen! Cena ene neopravljene delovne ure je 10 eur!

Člani, ki so v preteklem letu morali opraviti 50 delovnih ur in le teh niso opravili, po sklepu UO RD Ljubno ob Savinji ne morejo dvigniti letne ribolovne dovolilnice!

Tudi letos bo organizirana očiščevalna akcija reke Savinje, pritokov in okolice ribiškega doma. Za termin le te in termine delovnih akcij prosimo, da spremljate našo spletno stran ali oglasno desko. Opozarjamo na primerno opremo ter orodje!

Lep pozdrav in dober prijem!


Nadomestne volitve članov Nadzornega odbora

12. jan 2018

Spoštovane članice in člani!

Obveščamo vas, da se je na redni seji UO RD Ljubno ob Savinji dne 16.12.2017 seznanil, da je Nadzorni odbor RD Ljubno ob Savinji zaradi smrti ter izstopa iz članstva izgubil dva člana. Ker v skladu s Statutom RD Ljubno ob Savinji šteje nadzorni odbor 3 člane, to pomeni nadomestne volitve dveh članov NO.

V zvezi s tem je na isti seji UO sprejel sklep o začetku postopka za kandidiranje za nadomestne volitve organov RD in imenoval kandidacijsko komisijo v sestavi Plankl Jernej (predsednik), Moličnik Marko (član) in Zlodej Matej (član).

V priponki se lahko seznanite z omenjenimi akti.

UO RD Ljubno ob Savinji


Žalostna vest | Edvard Preprotnik

15. apr 2017

Sporočamo vam žalostno vest, da je po hudi bolezni preminil naš član Preprotnik Edvard iz Solčave. Edi je bil več mandatov član upravnega odbora ribiške družine ter trenutno član nadzornega odbora v tem mandatu. Žara s posmrtnimi ostanki pokojnega bo v Solčavi v mrliški vežici v sredo 19.04. od 9.00 ure dalje, pogreb pa istega dne ob 16.00 uri, prav tak v Solčavi. UO RD Ljubno ob Savinji

Muharska sezona 2017

27. mar 2017 | revirji, ribolov, savinja 1, savinja 2, savinja 3, savinja 3 trofejni del

Spoštovane članice in člani!

Pričenja se muharska sezona 2017, ki se bo tudi letos tradicionalno pričela v soboto, 1. aprila. Ribiče, ki se boste tega dne odločili za ribolov, vabimo, da se oglasite v ribiškem domu, kjer bomo izmenjali ribiške vtise in se med 12.00 in 13.00 uro pogostili s skromno malico. Tokrat tekmovanja za najdaljšo ujeto ribo ne bo, bomo pa z veseljem prisluhnili najboljšim prvoaprilskim potegavščinam.

Ob tej priložnosti vas opominjamo, da se je pričela drst lipanov, ki bodo svoje poslanstvo opravljali glede na vremenske in vodne razmere vse do sredine maja, nato pa se ikre odvisno od temperature vode valijo v produ slab mesec dni. V ta namen bomo tudi letos na najizrazitejša drstišča postavili opozorilne table in vas prosimo, da ste v omenjenem času pri prečkanju vode posebej previdni ter se izogibate prelivom na teh mestih oziroma na vseh mestih, kjer bi se le ti lahko drstili ali kjer opazite morebitne svetle lise - drstišča. Hoja po drstišču v celoti uniči drst oziroma ikre. Lipanov ne vznemirjajte v teh mesecih. Le z varovanjem narave in voda in etičnim izvajanjem ribolova bomo dosegli, da bodo naše vode polne življa, kar si vsi želimo.

Vsem želimo dober prijem, prijetno počutje za vodo in obilo lepih trenutkov v sezoni 2017!

UO RD Ljubno ob Savinji

Vabilo na zbor članov 2017

18. feb 2017 | predstavitev

Vabimo vas na redni letni zbor članov RD Ljubno ob Savinji, ki bo v nedeljo, 05.03.2017 ob 09.30 uri v prostorih Lovskega doma LD Ljubno, Ter 30, ki se nahaja ob cesti proti Rastkam.
(mimo Kulturnega doma naravnost proti Smrekovcu ca. 2km se na desni strani nahaja lovski dom)
Dnevni red:
1.) Otvoritev občnega zbora
2.) Izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske ter volilne komisije.
3.) Poročila o delu organov in komisij RD Ljubno ob Savinji v letu 2016:
- poročilo predsednika
- poročilo gospodarja
- poročilo blagajničarke
- poročilo nadzornega odbora
- poročilo o delu mladinske sekcije
- poročilo o delu čuvajske službe
- poročilo tekmovalne komisije
- poročilo inventurne komisije
- poročilo disciplinske komisije
- poročilo verifikacijske komisije
4.) Razprava po poročilih in pozdrav gostov
5.) Razrešnica organov RD
6.) Predstavitev kandidatne liste, ter volitve organov RD
7.) Poročilo volilne komisije
8.) Obravnava in sprejem letnega plana dela, finančnega plana ter seznanitev s planom
gospodarjenja za leto 2017, katerega je že potrdil ZZRS
9.) Sprejem zaslužnih in častnih članov
10.) Razno

Prosimo za sigurno udeležbo!

Prosimo, da v skladu s Statutom RD Ljubno morebitne predloge ali pobude za razpravo na zboru članov pošljete pisno na elektronski naslov info@rd-ljubno.si najkasneje do 1.3.2017!
Člane RD Ljubno ob Savinji obenem obveščamo, da bo dvig letnih ribolovnih dovolilnic mogoč v Ribiškem domu RD Ljubno od 1. marca do 15. marca 2017 od 11.00 do 18.00 ure razen ob ponedeljkih, ko je dom zaprt! Prosimo vas, da se držite navedenega termina! Cena male letne dovolilnice (11 lovnih dni Savinja + 5 lovnih dni ribnik) za leto 2017 znaša 30 EUR, cena velike letne dovolilnice (21 lovnih dni Savinja + 5 lovnih dni ribnik) pa 60 eur. Za ženske in redne študente do 25. leta starosti velja 50% popust. Člani, ki niso opravili predpisanih delovnih ur, bodo obenem morali poravnati tudi te, sicer dvig ribolovne dovolilnice ni možen! Cena ene neopravljene delovne ure je 10 eur!
Člani, ki so v preteklem letu morali opraviti 50 delovnih ur in le teh niso opravili, po sklepu UO RD Ljubno ob Savinji ne morejo dvigniti letne ribolovne dovolilnice!

Tudi letos bo organizirana očiščevalna akcija reke Savinje, pritokov in okolice ribiškega doma. Za termin le te in termine delovnih akcij prosimo, da spremljate našo spletno stran ali oglasno desko. Opozarjamo na primerno opremo ter orodje!

Lep pozdrav in dober prijem!


Žalostna vest

27. dec 2016

Sporočamo vam žalostno vest, da je danes v svojem 91. letu starosti preminil naš dolgoletni član, edini še živeči ustanovni član, ki je bil dolga leta tudi član upravnega odbora in blagajnik RD, tovariš Breznik Anton st. Žara s posmrtnimi ostanki pokojnega bo v Lučah v mrliški vežici v petek 30.12. od 9.00 ure dalje, pogreb pa istega dne ob 15.00 uri v Lučah.
UO RD Ljubno ob Savinji

Kandidacijski postopek

07. dec 2016 | predstavitev

Spoštovane članice in člani!

Obveščamo vas, da je na redni seji UO RD Ljubno ob Savinji dne 25.10.2016 predsednik ribiške družine, Janez Podkrižnik st. podal odstopno izjavo iz mesta predsednika ribiške družine. Ker je v skladu s Statutom RD Ljubno ob Savinji predsednik mandatar, to pomeni predčasne volitve tako predsednika kot organov RD.
V zvezi s tem je na isti seji UO sprejel sklep o začetku postopka za kandidiranje za izredne volitve organov RD in imenoval kandidacijsko komisijo v sestavi Plankl Jernej (predsednik), Moličnik Marko (član) in Zlodej Matej (član).
V priponki se lahko seznanite z omenjenimi akti. Naj opozorimo, da mora kandidat za predsednika RD kot mandatar predlagati celotno ekipo upravnega odbora, seveda s pisnim soglasjem predlaganega.

UO RD Ljubno ob Savinji


Vabilo na družabni ribolov

18. jul 2016 | predstavitev, ribolov, muharski ribnik

Ribiče in ribičinje vabimo na družabni ribolov na muharskem ribniku na Ljubnem ob Savinji z namenom, podpore našemu mlademu tekmovalcu Pesjak Luku ob njegovi udeležbi na Mladinskem svetovnem prvenstvu v lovu rib z umetno muho v Galiciji v Španiji.

Cilj druženja je zbrati nekaj finančnih sredstev zanj za ta dogodek.

Srečanje s prijateljskim tekmovanjem bo potekalo v soboto 23.7.2016 z zborom med 7.00 in 7.45 pred ribiškim domom RD Ljubno ob Savinji, Na Pečeh. Kotizacija za udeležence znaša 20 eur in se vplača na mestu samem. Lovi se po pravilih RD Ljubno ob Savinji. Morebitne dodatne informacije lahko dobite pri Zlodej Mateju, GSM: 051 650 319.

Vljudno vabljeni!

Tekmovanje na ribniku

25. mar 2016 | ribolov, muharski ribnik, dovolilnice

Sporočamo, da bo v nedeljo, 3.4.2016 muharski ribnik zaradi organizacije tekmovanja državne lige v muharjenju zaprt.
Hvala za razumevanje.

Vabilo na zbor članov 2016

09. feb 2016 | predstavitev, postani clan

Vabimo vas na redni letni zbor članov RD Ljubno ob Savinji, ki bo v nedeljo, 06.03.2016 ob 09.30 uri v prostorih Lovskega doma LD
Ljubno, Ter 30, ki se nahaja ob cesti proti Rastkam (mimo Kulturnega doma naravnost proti Smrekovcu ca. 2km se na desni strani nahaja lovski dom).
Dnevni red:
1.) Otvoritev občnega zbora
2.) Izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije.
3.) Poročila o delu organov in komisij RD Ljubno ob Savinji v letu 2015:
- poročilo predsednika
- poročilo gospodarja
- poročilo blagajničarke
- poročilo nadzornega odbora
- poročilo o delu mladinske sekcije
- poročilo o delu čuvajske službe
- poročilo tekmovalne komisije
- poročilo inventarne komisije
- poročilo disciplinske komisije
- poročilo verifikacijske komisije
4.) Razprava po poročilih in pozdrav gostov
5.) Obravnava in sprejem letnega plana dela, finančnega plana ter seznanitev s planom gospodarjenja za leto 2016, katerega je že potrdil ZZRS
6.) Obravnava in sprejem novega Statuta RD Ljubno ob Savinji, Poslovnika o vodenju zbora članov in Pravilnika o kandidacijskem postopku
8.) Razno

Prosimo za sigurno udeležbo!

Osnutek novega Statuta, Poslovnika o delu zbora članov in Pravilnika o kandidacijskem postopku RD Ljubno ob Savinji je predhodno obravnaval UO RD Ljubno ob Savinji. Osnutke najdete na spletni strani www.rd-ljubno.si. Prosimo, da morebitne predloge ali pobude vezane na omenjene akte pošljete pisno na elektronski naslov info@rd-ljubno.si najkasneje do 1.3.2016!

Po zboru članov in kosilu bomo skromno obeležili 60 letnico delovanja Ribiške družine Ljubno ob Savinji. Ob 12.45 uri se bomo zbrali v dvorani Kulturnega doma na Ljubnem ob Savinji, kjer nam bodo zaigrali muzikantje ansambla Fantje vseh vetrov, med njihovim odmorom pa se bomo nasmejali še kakšnemu skeču. K slovesnosti in koncertu so poleg vas vabljeni tudi vaši najdražji (žene, možje, otroci…). Seveda je vse brezplačno. Zaradi omejenega števila prostih mest (250), vas prosimo, da se prijavite najkasneje do sobote, 27. februarja 2016 in na elektronski naslov info@rd-ljubno.si sporočite število in imena udeležencev. To lahko do istega datuma sporočite tudi tudi predsedniku RD na GSM: 041-592-150.

Člane RD Ljubno ob Savinji obenem obveščamo, da bo dvig letnih ribolovnih dovolilnic mogoč v Ribiškem domu RD Ljubno od 1. marca do 15. marca 2016 od 11.00 do 18.00 ure razen ob ponedeljkih, ko je dom zaprt! Prosimo vas, da se držite navedenega termina! Cena letne dovolilnice za leto 2016 znaša 30 EUR, za ženske in redne študente do 25. leta starosti pa 15 EUR. Člani, ki niso opravili predpisanih delovnih ur, bodo obenem morali poravnati tudi te, sicer dvig ribolovne dovolilnice ni možen! Cena ene neopravljene delovne ure je 10 eur!

Člani, ki so v preteklem letu morali opraviti 50 delovnih ur in le teh niso opravili, po sklepu UO RD Ljubno ob Savinji ne morejo dvigniti letne ribolovne dovolilnice!

Tudi letos bo organizirana očiščevalna akcija reke Savinje, pritokov in okolice ribiškega doma bo v soboto, 12.3.2016 z zborom ob 8.00 uri pred ribiškim domom RD Ljubno ob Savinji! Opozarjamo na primerno opremo ter orodje! Za termine delovnih akcij prosimo, da spremljate našo spletno stran ali oglasno desko.

Lep pozdrav in dober prijem!
Tajnik RD Ljubno ob Savinji: Križnik Gregor
Predsednik RD Ljubno ob Savinji: Podkrižnik Janez st.


Lbinski rekorder iz Savinje 111cm 15kg

01. feb 2016 | ribolov, savinja 3, dovolilnice

V ponedeljek je na Ljubnem bil ujet trofejni sulec, ki je z mero 111cm in 15kg postal rekorder naše ribiške družine. Srečni ribič je kdo drug kot sulčarski (vele)mojster, Janez Podkrižnik mlajši. Tisti, ki pravijo, da jabolko ne pade daleč od drevesa imajo kar prav. :-)


Posodobljena valilnica v Podvolovljeku

13. okt 2015 | predstavitev

Te dni smo posodobili valilnico v Podvolovljeku, kjer vzrejamo potočno postrv, zadnja leta s poudarkom na pridobivanju donavskega tipa potočne postrvi in s posebno pazljivostjo pri onemogočanju razvoja t.i. ribogojniške linije postrvi, ki ima sicer bistveno večji odstotek preživetja v ribogojniškem okolju, vendar pa se mnogo težje prilagodi življenju v odprtih vodah. To zagotavljamo z oplojevanjem iker s strani samcev iz divjega naravnega okolja. Nova valilna korita so nadomestila stara, ki so bila povsem dotrajana, nova pridobitev pa bo omogočala lažje delo ribogojcev in omogočala tudi boljše zdravstveno varstvo mladic.


Vročinski val 2015

17. jul 2015 | ribolov

Spoštovani člani in gostje,
glede na izjemno visoke temperature in napovedi nadaljevanja vročinskega vala vas prosimo, da se do ohladitve, v kolikor je mogoče, vzdržite ribolova. Vroči dnevi ne pomenijo le toplotne obremenitve za ljudi, temveč tudi za ribe, saj se temperatura vode dvigne nad za ribe optimalno raven, kar pomeni povečano dovzetost za stres.
V kolikor se za ribolov vseeno odločite, vas pozivamo, da se za ribolov odločite le v zgodnjih jutranjih in poznih popoldanskih urah. Z ujetimi ribami ravnajte skrajno previdno, kar pomeni še posebej pazljivo prijemanje z mokro in ohlajeno roko, odpenjanje v vodi ter izogibanje predolgemu utrujanju, fotografiranju ali izpostavljanju atmosferskemu zraku oziroma celo suhemu in razgretemu kamenju.
Varujmo naše vodno bogastvo!

Pravilnik o športnem ribolovu 2015

17. jun 2015 | predstavitev, ribolov

Na podlagi 24. člena Statuta Ribiške družine Ljubno ob Savinji je dne 15.03.2015, Upravni odbor Ribiške družine Ljubno ob Savinji sprejel nov Pravilnik o športnem ribolovu v vodah, ki so v upravljanju RD Ljubno ob Savinji. Vse člane pozivamo, da se z novim pravilnikom seznanijo in pravila, ki jih določa, upoštevajo pri ribolovu. Pravilnik si lahko preberete na povezavi spodaj.


Otvoritev sezone 2015

28. mar 2015 | ribolov, dovolilnice

V sredo, 1. aprila, v ribiški družini Ljubno odpiramo za muharjenje Savinjo. Vabljeni vsi željni avanture v prekrasni naravi.
Za vse ribiče bo na ta dan poskrbljeno z dobrodošlico, ki bo zajemala kakšnega "ta kratkega" in pa obvezen golaž. Za žejne se pa v ribiškem domu vedno najde tudi kakšno hladno pivo.

Čeprav se bo lovilo v vseh treh revirjih Savinje, se le oglasite v ribiškem domu, da se podružimo in kakšno rečemo :-)

Vabljeni!


Nova spletna stran

23. mar 2015 | predstavitev

Nova spletna stran je zaživela! Saj veste, kako pravijo: kdor čaka, dočaka! Vsi ljubitelji muharjenja, člani ribiške družine in zainteresirana javnost imajo od danes na voljo moderno spletno stran z obilico informacij o delu ribiške družine in ribiškem okolišu. Na strani boste našli aktualne informacije o delu družine, ribolovnem režimu, ribolovnih dovolilnicah... Stran bomo redno osveževali z novimi vsebinami, zato vabljeni k rednim obiskom. Veseli bomo vaših komentarjev in predlogov, ki jih lahko sporočite na elektronski naslov info@rd-ljubno.si. Če želite ostati na tekočem z dogajanjem v ribiški družini Ljubno ob Savinji, se na vstopni strani prijavite na "Obveščanje". Vsem obiskovalcem želimo prijetno brskanje in "dober prijem" :-)
Lep pozdrav


Muharska sezona na ribniku 2015

09. mar 2015 | ribolov, muharski ribnik, dovolilnice

Muharska sezona na muharskem ribniku ob ribiškem domu na Ljubnem ob Savinji se je pričela s 1. marcem. Vse muharje lepo vabimo. Cena dnevne dovolilnice je 15€ (z vključenim DDV) in omogoča ulov 3 rib (potočne postrvi ali šarenke), od tega je lahko samo ena daljša od 40 cm.


Članek v reviji Ribič o ribolovu na Savinji

01. jul 2014 | druzina, predstavitev, ribolov

V reviji Ribič, ki je poznana vsem slovenskim ribičem, so v številki 7,8 letnika 2014 objavili članek z naslovom "Kraljevski ribolov v objemu gora". Članek pripoveduje o muharski izkušnji novinarja omenjene revije, ki potuje po Sloveniji in preizkuša možnosti ribolova pri lokalnih ribiških družinah. Spisal je čudovit prispevek o Savinji od Solčave do Ljubnega. Zelo smo ponosni, da nam je bilo podeljenih sijajnih 5,53 točk od skupno 6, kar nas uvršča v samo vrh ribiške izkušnje v Slovenji. S samozavestjo pa lahko trdimo, da tudi širše. Članek si lahko preberete na povezavi spodaj.


Galerije

Spock.si
Povejte nam svoje mnenje
Trenutna zasedenost dnevnih kvot dovolilnic

26. junij
Lučnica0 / 5
 
 
 
 
 

Ribnik1 / 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savinja 14 / 5
 
 
 
 
 

Savinja 2+3POLNO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


27. junij
Lučnica4 / 5
 
 
 
 
 

Ribnik0 / 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savinja 12 / 5
 
 
 
 
 

Savinja 2+3POLNO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


28. junij
Lučnica0 / 5
 
 
 
 
 

Ribnik0 / 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savinja 12 / 5
 
 
 
 
 

Savinja 2+3POLNO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nakup dovolilnic