KUPI

Dovolilnice

Cene, pravila, prodajna mesta...

Nastanitev

Prihod, bivanje, prehrana, znamenitosti...

Trofejni ulovi

Galerija slik čudovitih rib

Vreme in vodostaj

Trenutne razmere, napovedi, opozorila...

01.apr 2019

Tekmovanje na ribniku 2019

Sporočamo, da bo v nedeljo, 07.04.2019 muharski ribnik zaradi organizacije tekmovanja državne lige v muharjenju zaprt.Hvala za razumevanje.

05.okt 2018

Poseg v potok Krumpah

Spoštovani!Medtem, ko se tudi preko medijev dnevno slovensko javnost seznanja z izginotjem nekaterih "eksotičnih" živalskih in rastlinskih vrst, v nam oddaljenih deželah, pri varovanju katerih nemalokdaj sodelujejo tudi naši sodržavljani, pa nam sočasno pred očmi izginevajo vrste in njihove populacije, na katere bi morala biti naša država in sodržavljani upravičeno ponosni. Žal se to nemalokrat dogaja pred očmi ali z vedenjem posameznikov, organizacij ali celo državnih inštitucij, ki bodisi nimajo poguma, da bi to izpostavili, se temu uprli, ali pa preprosto uporabili svoja pooblastila in izvršili zakonska določila, ki ta področja pokrivajo.Podoben primer se je nedavno zgodil na potoku Krumpah v zaselku Planina v občini Ljubno. Potok spada v Zgornje Savinjski ribiški okoliš, s katerim skladno s koncesijsko pogodbo upravlja Ribiška družina Ljubno ob Savinji. Sam po sebi morda za navadnega človeka res ne bi bil nič posebnega, če ne bi predstavniki Biotehniške fakultete ob vzorčenju primerkov potočne postrvi skupaj s predstavniki Ribiške družine Ljubno ob Savinji in Zavoda za ribištvo Slovenije v njem odkrili 100% gensko čiste populacije donavske potočne postrvi. Odkrita populacija je bila omejena na del med izvirom oziroma odvzemom vode za potrebe prve na vodotoku male hidro elektrarne (v nadaljevanju MHE) in stavbo oziroma iztočnim mestom iz nje. Populacija je po naših ocenah štela okrog 100 primerkov. Donavska potočna postrv oziroma njena populacija je v preteklih desetletjih postala ogrožena zaradi krčenja njenega življenjskega prostora kot posledica posegov v okolje bodisi zaradi regulacij, gradenj vodnih objektov ali (malih) hidroeletrarn, na žalost pa tudi zaradi nestrokovnega vnosa sorodnega genskega tipa domesticirane potočne postrvi - t.i. atlantskega tipa. Zadnje desetletje se vse organizacije povezane z ribištvom trudijo ohraniti zadnja zatočišča teh populacij, ki so praviloma vezane na izvirne dele majhnih potokov v odmaknjenih predelih, kjer jih ni uspela doseči uničujoča človeška roka in so izjemno majhne, saj štejejo v izoliranih predelih le največ nekaj sto primerkov, kar je komajda dovolj da se populacija obnavlja. Številne genske raziskave strokovnjakov iz Biotehniške fakultete, Zavoda za ribištvo Slovenije in predstavnikov ribiških družin so v zadnjem času na območju celotne Slovenije odkrile le peščico takšnih populacij, ki bi ob smotrnem načrtovanju upravljanja s celotno populacijo lahko zagotovile temelje za morebitno ponovno repopulacijo domorodne gensko čiste postrvi vsaj v nekaterih vodotokih v Sloveniji. Na odkrito populacijo, ki je (bila) ena od treh v našem ribiškem okolišu smo (bili) izjemno ponosni in skupaj z biologi iz Biotehniške fakultete ter Zavoda za ribištvo RS smo snovali pilotni projekt upravljanja z čisto domorodno potočno postrvjo, ki bi bil izjemnega pomena na celotnem področju Slovenije.Žal so se ti načrti razblinili 30.9.2018, ko smo bili v večernih urah obveščeni, da je potok Krumpah presahnil, domnevno zaradi sanacije zajetja Male hidroelektrarne v njegovem zgornjem delu, kjer je storilec zabetoniral odvzemno mesto in preprečil pretok, ki bi zagotavljal ekološko sprejemljiv pretok za preživetje rib in ostalih vodnih organizmov. Ribiška družina Ljubno ob Savinji o dogodku kljub temu, da izvajalca to obvezuje zakonodaja, ni bila obveščena, sklepamo pa, da se je poseg zgodil že v mesecu septembru ali celo avgustu.Na kraj dogodka sta nemudoma odšla naša ribiška čuvaja, ki sta žal lahko le potrdila opisano stanje in situacijo fotografirala. Zaradi skorajda popolne presušitve in domnevno tudi vnosa cementnega mleka v preostanek vode, v vodotoku na tem odseku nismo več zaznali rib ali rakov.Ljubenski ribiči pristojne službe že vrsto let opozarjamo na težave, ki jih povzročajo male hidroelektrarne v porečju rečice Ljubnice, katere pritok je tudi potok Krumpah in nespoštovanje določil iz vodnih pravic oziroma koncesij za posebno rabo vode, ki nosilcem nalagajo zagotavljanje določenega ekološkega minimuma in v primeru ko le ta ni določen ohranjanje ugodnega ekološkega stanja. Praviloma velika večina lastnikov tovrstnih objektov za rabo vode le tega ne zagotavlja ampak v sušnem času celo dodatno zasilno preusmeri vso vodo v svoje objekte, medtem ko struge potokov skorajda presahnejo, vodne živali pa so prepuščene milosti in nemilosti različnih plenilcev, suši ali pozimi zmrzali.V omenjenem primeru je zadeva celo bolj končljiva, saj gre za objekt in poseg v območju t.i. Smrekovškega pogorja, ki je naravna vrednota državnega pomena. Več o samem posegu, posledicah ter kršitvah lahko preberete v prijavi, katero smo poslali na vse pristojne inštitucije, med njimi Inšpektorat za okolje in prostor; Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo; seznanili pa tudi Zavod za varstvo narave, Direkcijo za vode in Zavod za ribištvo Slovenije.Skupaj s predstavnico Zavoda za ribištvo Slovenije smo 4.10. z našo izlovno ekipo izvedli kontrolni izlov in v celotnem odseku našli tri (3) primerke potočne postrvi dolžine med 13 in 17cm, kar tudi v primeru, da smo ob izlovu zaradi reliefa zgrešili še x 100% osebkov, pomeni, da se ob domnevno 6 preostalimi osebki populacija ne bo mogla več obnoviti. Skupaj s strokovnjaki iz Biotehniške fakultete in Zavoda za ribištvo bomo poskusili nemudoma skupaj izvesti ukrepe, ki bi morda lahko dali vsaj kanček upanja za preživetje te populacije, vendar sedanje ugotovitve tega upanja žal ne dajejo.Do trenutka pisanja tega sporočila smo prejeli potrdilo tako okoljske kot tudi ribiške inšpekcije, da sta sprejeli prijavo. Upamo le, da bodo tako njuni nadaljnji ukrepi kot tudi ukrepi drugih služb dovolj hitri in usmerjeni ne le v sankcijo povzročiteljev, temveč tudi v preventivno delovanje v izogib ponovitvi podobnih dogodkov, saj se z nihanjem in presihanjem vodotokov zaradi MHE na našem območju srečujemo že vrsto let.Nad odzivom inšpekcijskih organov smo upravičeno bili ogorčeni že leta 2013 in 2014, ko smo ob posegu v reko Savinjo v Lučah, ki je bil posledično tudi medijsko precej odmeven, zaradi izvedbe posega brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja in kršenja več določil zakonodaje iz področja varovanja narave ter naravovarstvenih smernic EU, posredovali pisno pritožbo zoper Republiko Slovenijo in pristojne organe na Evropsko komisijo. Posledično smo bili v času tik za tem kot očitno neke vrste povračilni ukrep deležni nadzora vseh inšpekcijskih organov, katerih ukrepanje bi se pričakovalo v omenjenem primeru in se pričakuje tudi v tokratnem primeru, zato smo kljub odzivu tudi tokrat upravičeno skeptični do učinka, vendar vseeno upamo in pozivamo k neodvisnosti in korektnosti postopka, predvsem pa k poostrenemu nadzoru nad odvzemom vode za potrebe posebne rabe iz površinskih vodotokov, nemudni določitvi ekološko sprejemljivih pretokov na vseh mestih odvzema vode za posebno rabo, kjer za to obstajajo podeljene vodne pravice oziroma koncesije ter takojčnjo vzpostavitev ekološko sprejemljivega stanja. Glede na to, da smo nepridobitna organizacija, ki deluje v javnem interesu in naše delo pušča precejšen pečat v našem okolju, ter ribištvo nenazadnje pomeni izjemen delež turistične ponudbe na območju občin Solčava, Luče in Ljubno, se ob takšnih dogodkih upravičeno sprašujemo in dvomimo v pravno in pravično organiziranost naše države ter njenih služb, še bolj pa v upravičenost delovnih mest le teh sektorjev. Narava in njene vrednote so največji kapital naše domovine, ki pa ga žal mnogi, zlasti med voditelji, ne znajo pravilno prepoznati, zaščititi in resnično trajnostno izkoristiti.S spoštovanjem,Predsednik RD Ljubno ob Savinji:Križnik Gregor

18.feb 2019

Vabilo na zbor članov 2019

Vabimo vas na redni letni zbor članov RD Ljubno ob Savinji, ki bo v nedeljo, 03.03.2019 ob 09.30 uri v konferenčni sobi Šport centra Prodnik, Juvanje 1 (na zgornji strani regionalne ceste).Dnevni red:1.) Otvoritev občnega zbora2.) Izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske ter volilne komisije.3.) Poročila o delu organov in komisij RD Ljubno ob Savinji v letu 2018:- poročilo predsednika- poročilo gospodarja- poročilo blagajničarke- poročilo nadzornega odbora- poročilo o delu mladinske sekcije- poročilo o delu čuvajske službe- poročilo tekmovalne komisije- poročilo inventurne komisije- poročilo disciplinske komisije- poročilo verifikacijske komisije4.) Razprava po poročilih in pozdrav gostov5.) Predstavitev sprememb statuta in sprejem le teh6.) Poročilo volilne komisije7.) Obravnava in sprejem letnega plana dela, finančnega plana ter seznanitev s planom gospodarjenja za leto 2019, katerega je že potrdil ZZRS8.) RaznoProsimo za zanesljivo udeležbo!Prosimo, da v skladu s Statutom RD Ljubno morebitne predloge ali pobude za razpravo na zboru članov pošljete pisno na elektronski naslov info@rd-ljubno.si najkasneje do 1.3.2019!Osnutek predlaganega statuta z dvema manjšima popravkoma si lahko ogledate na spletni strani RD.Člane RD Ljubno ob Savinji obveščamo, da bo dvig letnih ribolovnih dovolilnic mogoč v Ribiškem domu RD Ljubno od 1. marca do 15. marca 2019 od 11.00 do 18.00 ure razen ob ponedeljkih, ko bo ribiški dom zaprt! Prosimo vas, da se držite navedenega termina! Vse ostale informacije v zvezi dviga letnih ribolovnih dovolilnic lahko dobite pri gospodarju RD Ljubno ob Savinji Mošmondor Marijanu na GSM: 041 824 845!Cenik dovolilnic:- Mala letna dovolilnica (11 lovnih dni Savinja + 5 lovnih dni ribnik): 30 eur.- Velika letna dovolilnica (21 lovnih dni Savinja + 5 lovnih dni ribnik): 60 eur. Za ženske in redne študente do 25. leta starosti velja 50% popust. Člani, ki niso opravili predpisanih delovnih ur, bodo obenem morali poravnati tudi te, sicer dvig ribolovne dovolilnice ni možen! Cena ene neopravljene delovne ure je 10 eur!Po izkoriščeni letni ribolovni dovolilnici lahko člani RD Ljubno ob Savinji kupijo dnevno ribolovno dovolilnico za muharski ribnik po ceni 10 eur.Člani, ki so v preteklem letu morali opraviti 50 delovnih ur in le teh niso opravili, po sklepu UO RD Ljubno ob Savinji ne morejo dvigniti letne ribolovne dovolilnice!Tudi letos bo organizirana očiščevalna akcija reke Savinje, pritokov in okolice ribiškega doma. Za termin le te in termine delovnih akcij prosimo, da spremljate našo spletno stran ali oglasno desko. Opozarjamo na primerno opremo ter orodje!Glede na obseg dela, ki nas čaka v 2019 pozivamo vse člane, da se udeležijo vseh razpisanih delovnih akcij ne ozirajoč se na starost ali zahtevano minimalno delovno obvezo in pomagajo pri delu RD ter realizaciji letnega plana!V primeru opaženega krivolova ali ribolova članov oziroma turistov, ki je v nasprotju s pravili ribolova v RD Ljubno ob Savinji vas opozarjamo, da je vaša dolžnost, da le to nemudoma javite na dežurni GSM čuvajske službe: 031 619 792, gospodarju oz. vodji čuvajske službe RD Mošmondor Marijanu na GSM: 041 824 845 ali predsedniku RD Križnik Gregorju na GSM: 041-793-592!V primeru onesnaženja vodotoka ali pogina rib, prosimo takoj obvestite Center za obveščanje na tlf. 112 !- Ribolov v Savinji na območju ujemi in spusti dela od vtoka Radmirskega potoka dolvodno do Mlinarjevega jezu pri ŠC Prodnik ne bo dovoljen za turiste, za člane pa na delu od vtoka Radmirskega potoka do čolnarne nad ŠC Prodnik velja režim ujemi-spusti, od čolnarne ŠC Prodnik dolvodno do Mlinarjevega jezu (200m) pa je rezervat in ribolov v njem ni dovoljen!!!- Ribolov v muharskem ribniku bo od letos dalje mogoč vse dni v tednu od 7.00 ure dalje do mraka, nakup dovolilnic pa mogoč na vseh siceršnjih prodajnih mestih!- Prosimo vas, da za datume delovnih akcij in morebitnih drugih novosti ali sprememb spremljate našo spletno stran www.rd-ljubno.si Na spletni strani imate tudi možnost vpisa svojega elektronskega naslova, na katerega nato avtomatsko prejmete vsakršno objavljeno obvestilo. V kolikor le teh ne prejemate, preverite predal vsiljene (spam) pošte!- Tako kot v minuli sezoni bo z letno ribolovno dovolilnico v sezoni 2019 dovoljen uplen le ene ribe nad 60cm na člana na sezono, bodisi v Savinji ali ribniku, katero je ribič dolžan vpisati takoj po uplenu oziroma usmrtitvi pred nadaljevanjem ribolova.- Pri ribolovu je dolžina muhe omejena na maksimalno 5cm, dosledno je obvezna uporaba trnkov brez zalusti. Članom odsvetujemo uporabo dodatne obtežitve (svinca) na predvrvici!- Prosimo vas, da se seznanite z akti Ribiške družine Ljubno ob Savinji, ki so objavljeni na spletni strani pod rubriko Družina. (Pravilnik o športnem ribolovu v vodah RD Ljubno, Pravilnik o disciplinski odgovornosti članov RD Ljubno, Statut RD Ljubno…)- Prijazno vas želimo spomniti, da ribolovna sezona traja res le od 1. marca oziroma 1. aprila do 31. oktobra, vendar je za naše vode in živelj v njih potrebno skrbeti skozi celo leto.- V zimskem času poteka drst potočne postrvi in nato amerikanke, v marcu, aprilu in maju pa svoje poslanstvo opravljajo lipani in sulci. Vse te vrste svoje ikre zakopljejo v prod na vseh prelivih z mirnejšo vodo in plitvejših delih vodotoka, valjenje pa odvisno od ribje vrste in temperature vode traja od dveh do treh mesecev. Neposredno po drsti so ta mesta še vidna kot svetle lise v produ, nepravilne (elipsaste ) oblike premera od 0,5m pa tudi do nekaj metrov odvisno od velikosti rib na drstni jami, s časom pa zaradi alg in usedlin to ni več vidno. Z željo, da omogočimo preživetje ikram oziroma izvaljenim mladicam, bodimo v spomladanskih mesecih vse do sredine junija pozorni pri prečkanju vode oziroma pri hoji po vodi, zaželjeno je, da na to na primerno vljuden način opozorimo tudi svoje tovariše. Stopanje po drstni jami namreč uniči ikre v fazi valjenja. Verjamemo, da je želja vseh nas imeti čim bolj bogate vode, ki bodo v ponos nam in našim zanamcem, zato poskrbimo za ribji zarod in nedorasle ribe, saj brez majhnih tudi velikih ne bo.V sezoni 2019 vsem želimo dober prijem ter čim več lepih trenutkov ob vodi!

10.sep 2018

Tekma upokojencev 2018

Letošnje tekmovanje upokojencev bo v petek, 14.09.2018 z zborom ob 13h pri ribiškem domu in pričetkom tekmovanja ob 14h. Vabljeni vsi upokojeni člani RD Ljubno. LP UO RD Ljubno

Starejše objave »

Obveščanje

Ostanite obveščeni o dogajanju v naši ribiški družini. Vnesite svoj elektronski naslov v polje desno in pritisnite tipko "Enter". Ko bomo objavljali nova obvestila, vam bomo o spremembi samodejno poslali kratko sporočilo.

Spock.si
Povejte nam svoje mnenje
Trenutna zasedenost dnevnih kvot dovolilnic

26. junij
Lučnica0 / 5
 
 
 
 
 

Ribnik1 / 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savinja 14 / 5
 
 
 
 
 

Savinja 2+3POLNO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


27. junij
Lučnica4 / 5
 
 
 
 
 

Ribnik0 / 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savinja 12 / 5
 
 
 
 
 

Savinja 2+3POLNO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


28. junij
Lučnica0 / 5
 
 
 
 
 

Ribnik0 / 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savinja 12 / 5
 
 
 
 
 

Savinja 2+3POLNO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nakup dovolilnic